POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.

  1. Podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, to jest administratorem danych osobowych jest Medily spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 29; 94-048 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia pod numerem KRS 0000802508, posiadająca NIP 727 283 86 95, REGON 384301570 (dalej: „Administrator”). 
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami również za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@aurero.com

II.

Dane osobowe – rozumiane jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej: „RODO”), które gromadzone są w serwisie Administratora – www.aurero.com gromadzone są następujące dane osobowe użytkowników:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres do korespondencji e-mail;
  3. Numer telefonu kontaktowego.

dalej jako: „Dane Osobowe”.

III.

Realizując swoje zadania biznesowe, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

– zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO, przechowywanie danych przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat;

– rozpatrywanie skarg i reklamacji, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO, przechowywanie danych przez jeden rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

– dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO, przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu wydania prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń;

– archiwizacja dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń;

– prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, wniesienie sprzeciwu może mieć dowolną formę, ważne, aby w sposób jasny i jednoznaczny okazać, że nie chce się pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać od nas dalszych informacji;

– prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, to jest do czasu wyrażenia sprzeciwu co do dalszego pozostawania z nami w kontakcie i otrzymywania informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

IV.

Dane Osobowe będą ujawniane następującym podmiotom (w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą):

– osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Administratorem adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów Administratora;

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;

– bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

V.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.